โครงสร้างผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.หญิง วนิดา  ด่านเจษฎา

ผบก.ตส.๑

พ.ต.อ.เทิดพงษ์ ลิมปิทีปรอง ผบก.ตส.๑(๑)
พ.ต.อ.หญิง วิภาวรรณ เจริญมณีเวชรอง ผบก.ตส.๑()
พ.ต.อ.เมธี ศรีทะวงศ์รอง ผบก.ตส.๑(๓)
พ.ต.อ.หญิง ทวีพร  ศุภมิตร์ผกก.ฝอ.ตส.๑
ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง พีรญา คงมาผกก.ฝตส.๑ ตส.๑
ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง กัญญ์พิชญา ประเสริฐสถิตย์ผกก.ฝตส.๒ ตส.๑
ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง รุ่งรัตน์
ศีลสารรุ่งเรือง
ผกก.ฝตส. ตส.๑
พ.ต.อ.หญิง เกสรา  
อินทะเลย
ผกก.ฝตส.๔ ตส.๑
พ.ต.อ.หญิง อัมพร
วัฒนโยธิน
ผกก.ฝตพ. ตส.๑