แผนที่

กองตรวจสอบภายใน 1 สำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ติดต่อเรา

กองตรวจสอบภายใน 1

ชั้น 2 อาคารสำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตส.)

701/702 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

เบอร์โทรศัพท์ 0 2509 7751 เบอร์โทรสาร 0 2509 7751

อีเมล์ div1.audit@royalthaipolice.go.th