คำถามที่พบบ่อย

Q : หน่วยรับตรวจจะติดต่อผู้ตรวจสอบภายในได้อย่างไร

A : โทรศัพท์ 02-509-7751 / โทรสาร. 02-509-7751

ที่อยู่ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตส.) 701/702 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

อีเมล์ policeinternalaudit.d1@gmail.com


Q : สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตส.) มีหน้าที่อะไร

A : 1) เป็นฝ่ายอำนวยการด้านยุทธศาสตร์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการวางแผน ควบคุมตรวจสอบให้คำแนะนำและเสนอแนะการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานในสังกัด

2) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในหน่วยงานต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีสิทธิและอำนาจในการเข้าถึง ข้อมูล เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจน บุคลากรและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

3) ให้คำปรึกษาต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานผล การตรวจสอบและให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผลให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข

4) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


Q : หน่วยรับตรวจจะทราบได้อย่างไร ว่าจะได้รับการตรวจสอบจาก สตส. จะเข้าตรวจสอบเมื่อใดและตรวจสอบเรื่องใด

A : สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ ตส.1 ในหัวข้อ “แผนการตรวจสอบ” ช่วงระยะเวลาการเข้าตรวจสอบ ต้องรอหนังสือจากสำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) เพื่อแจ้งวันที่เข้าตรวจสอบ


Q : สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) ใช้เกณฑ์อะไร ในเลือกเข้าตรวจสอบหน่วยงาน

A : แบบสอบถามข้อมูล โดยให้หน่วยงานกรอกข้อมูลตามปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จัดทำในแต่ละปี


Q : สามารถดาวน์โหลดระเบียบและแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ไหน

A : ดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ ตส.1