งานการให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบ (Consulting Engagement)1.ระเบียบ แนวทางปฏิบัติและข้อตรวจพบเรื่องที่พบบ่อยครั้ง

1.1 เงินรายได้แผ่นดินและส่วนแบ่งตามกฏหมาย1.2 กองทุนสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา1.3 การเก็บรักษาเงิน และระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย1.4 ระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล1.5 เงินประกันตัวผู้ต้องหา